Menu
  • En-Mn

 


Хариуцлага

Компани нь энэхүү вэбсайтанд байгаа мэдээллийн үнэн зөв байдал, валютыг хангахын тулд бүхий л хүчин чармайлтаа дайчлаж байгаа бөгөөд агуулгын хувьд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр хэдийд ч засах эрхтэй болно. Гэсэн хэдий ч, компани нь энэхүү вэбсайт дээр тавигдсан үнэн зөв, бүрэн мэдээллийг баталгаажуулах боломжгүй юм.
Үүний үр дүнд компани хариуцлага хүлээхгүй:

•    Вэбсайтын үйлчилгээний тасалдал
•    Прогммын алдаа гарсан
•    Вэбсайт дахь мэдээлэлд хамаарах алдаа, дутагдал.
•    Гуравдагч этгээдийн залилан мэхлэх үйлдлээс үүдсэн вебсайт дээрх мэдээллийг өөрчлөх
•    Түүнчилэн аливаа шалтгаан, гарал үүсэл, шинж чанар, үр дагавар, түүний дотор вэбсайтанд санал болгож буй бараа, үйлчилгээний худалдан авалтаас үүсэх аливаа зардлыг оролцуулаад шууд болон шууд бусаар хохирол учруулах, хэрэглэгчийн алдагдал, мэдээлэл алдагдах, вебсайт руу нэвтрэх боломжгүй байх, эсвэл вебсайттай шууд болон шууд бусаар холбоотой аливаа мэдээллийг найдвартай болгох зэрэг биет бус хөрөнгийн бусад алдагдлууд багтдаг.
 


Хувийн мэдээллийг хамгаалах

Компани нь харилцагчийн хувийн мэдээллийн ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч санаа тавьж ажилладаг. Бид дараах үйлчилгээг хүргэхийн тулд доорх "нууцлалын бодлого" -ын дагуу мэдээлэлд хариуцлагатай байдлаар ханддаг.

1. Дүрэм журмыг сахин биелүүлэх
Монгол улсын хуулийн дагуу хувийн мэдээллийг хамгаалах, холбогдох дүрэм журам, зааврыг дагаж мөрддөг болно.

2. Хувийн мэдээллийг ашиглах талаар
Үйлчлүүлэгчдээс олж авсан хувийн мэдээллийг таних зорилгоор ашигладаг бөгөөд одоогийн үнэн зөв мэдээлэл өгөх, манай вэбсайтыг сайжруулахад ашиглагдах болно.

3. Хязгаарлалт
Бид Монгол Улсын хууль тогтоомж болон холбогдох дүрэм журмаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд зөвшөөрөлгүйгээр үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийг өгч задруулахгүй.
 


Күүкийс

Күүки нь вебсайт дээрх хайлтыг хөнгөвчлөх, бүртгэлийн болон үзэгчдийн хэмжих журмыг оновчтой болгоход ашиглагддаг. Күүки биднийг таних боломжийг бидэнд олгодоггүй. Гэсэн хэдий ч та вэб хөтчийнхөө тохиргоог тохируулах замаар күүкийг хааж болно.
 


Холбоос

Вэбсайт нь бусад вэбсайтууд эсвэл бусад Интернет эх сурвалжтай холбоосыг оруулж болно.  Компани нь эдгээр вэбсайтууд болон гадаад эх сурвалжид хяналт байхгүй тул Компани нь  гадаад эх сурвалжийг бэлтгэх хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд агуулга, зар сурталчилгаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ эсвэл бусад материалаар хүлээх хариуцлага хүлээхгүй.
 


Оюуны өмч

Энэхүү вэбсайтад ашигласан мэдээллийг компани эзэмшиж, оюуны өмчийн эрх болон бусад хууль тогтоомжоор хамгаалагдсан.